خدمات و پشتیبانی / مدیریت پـــروژه

یکی از مهمترین نیازهای کارفرمایان در طول پروژه، وجود گزارشهای مستمر و جامع در طول اجرای آن می باشد. لذا اعضای تیم پروژه این شرکت با در اختیار داشتن چهار چوب و مدل كاری منسجم، دقیق و عملی، ضمن اجرای تمامی مراحل مطابق برنامه زمانبندی شده، همواره گزارش جامع و دقیقی از وضعیت فعلی پروژه ارائه می نمایند، این عامل باعث موفقیت این شرکت در اجرای پروژه ها گردیده است. شركت ایمن تک بر اساس تجربیات گذشته در پروژه‌های گوناگون برنامه‌ای جامع جهت مدیریت پروژه تدوین نموده و مدیران پروژه به صورت متناوب در قالب‌هایی منسجم گزارش پیشرفت پروژه خود را به مشتریان ارائه می‌دهند.